Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
 
Prevádzkovateľ internetového portálu FUJISTA.SK 
LTVD Solutions, s. r. o. , Stará Vajnorská 4, 831 04  Bratislava, Slovensko 
 
korešpondenčná adresa: 
LTVD Solutions, s. r. o., Hodálova 3, 841 04  Bratislava, Slovensko 
 
IČO: 50 813 781 
DIČ: 2120490273 

IČ DPH: SK2120490273

 

Orgán dozoru:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07  Bratislava 27

www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

   
 
1) O registrácii 
 
"Vyhlasujeme, že Vami poskytnuté dáta (osobné údaje) slúžia pre účely identifikácie pri nákupe vo firme LTVD Solutions, s. r. o., v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR." 
 
   
2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva 
 
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. 
 
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok,a že s nimi súhlasí.Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. 
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. 
 
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. 
 
O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania, prípadne s ponukou alternatívy. 
 
Storno objednávky 
 
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 
 
  
3) Doprava 
 
Cena dopravy pri nákupe do 1000 € ..........................  4,90 € 
Doručenie na Poštu pri nákupe do 1000 € ...............  3,90 € (1447 odberných miest) 
Osobné doručenie vrámci Bratislavy do 100 € .......  5,00 €

Osobné doručenie vrámci Bratislavy nad 100 € je bezplatné

Do Českej Republiky zasielame iba na platbu prevodom. 

 

AKCIA - Osobné doručenie:

Nákup do 999 € - Bezplatne do 25 km

Nákup od 1000 € do 1999 € - Bezplatne do 50 km

Nákup od 2000 € do 2499 € - Bezplatne do 120 km

Nákup od 2500 € do 3999 € - Bezplatne do 250 km

Nákup od 4000 € do 5499 € - Bezplatne do 350 km

Nákup nad 5500 € - Bezplatne SR

 
Osobné doručenie 
 
Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v Bratislave, podľa predchádzajúcej špecifikácie odberného miesta. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru 
SMS správou a e-mailom podľa údajov na objednávke. Následne je kupujúci povinný v lehote najneskôr o 5 pracovných dní si objednaný tovar vyzdvihnúť. 
Pokiaľ nedôjde k vyzdvihnutiu objednaného tovaru, kupujúci bude opätovne vyzvaný. Po uplynutí nasledujúcich 3 pracovných dní, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a daný tovar predať druhému kupujúcemu. 
 
Tovar doručovaný kuriérom 
 
POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nesie zodpovednosť prepravca. 
 
Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. 
 
  
4) Záruka 
 
V balíku, prípadne vo svojej mailovej schránke vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je pri každom výrobku je 24 mesiacov. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy. 
 
   
5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie 
 
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 
 
  
6) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy 
 
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho, najlepšie mailom, na shop@fujista.sk, kde uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu (v prípade, že požaduje platbu prevodom) a špecifikácie spôsobu vrátenia platby. Peniaze je možné vrátiť v hotovosti alebo prevodom na bankový účet. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty, vrátený tovar musí byť odovzdaný/odoslaný najeneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.  

Po splnení zákonných podmienok, budú spotrebiteľovi vrátené všetky prijaté platby k tomuto plneniu, najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru na základe zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. tovar bol v medziobdobí spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar viditeľne používaný, poškodený, alebo inak neúplný, môže predávajúci uplatniť svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu prostredníctvom súdneho konania. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.
 
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv: 
 
na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu. 

 

Vrátenie tovaru môžete realizovať nasledovnými spôsobmi:

1) Odoslaním tovaru (pošta, kuriér) - v tomto prípade odporúčame bezpečne zabaliť zásielku a odoslať s poistením

2) Osobné doručenie

 

Vrátený tovar je nutné adresovať na korešpondenčnú adresu:

LTVD Solutions, s. r. o.

Hodálova 3

841 04  Bratislava

  
 7) Doručenie a dodacie podmienky 
 
Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. 
 
Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. 
 
Ako postupovať pri vrátení tovaru: 
 
Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. 
 
Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom. 
 
Ako zásielku pripraviť: 
 
Zásielka by mala byť kompletná (vrátane balenia, príslušenstva, všetkej dokumentácie a ostatného príslušenstva vyplývajúceho z akciových promo setov) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie). 
 
Adresa pre vrátenie tovaru, zasielanie reklamácii: 
 
LTVD Solutions, s. r. o. 
Hodálova 3 
841 04  Bratislava 
tel: +421903720939 
 
 
8) Spôsoby úhrady 
 
Platba prevodom vopred - pri výbere tejto možnosti obdržíte po spracovní objednávky informačný mail so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.   
Dobierka - za tovar zaplatíte pri prevzatí v hotovosti.  Cena dobierky je 2,- €. 
Pri osobnom dodaní vrámci Bratislavy realizujete platbu v hotovosti, na základe ktorej dostanete doklad o zaplatení z Virtuálnej Registračnej Pokladnice 
 
  
9) Bezpečnosť pri platbe platobnými kartami (aktuálne nedostupné) 
 
Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru). 
   
 
10) Reklamácie 
 
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok. 
 
   
11) Reklamačný poriadok 
 
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady, spolu s tovarom a kópiou dokladu o kúpe si pripravte aj reklamačný protokol
 
Ako postupovať 
 
Zašlite alebo osobne doručte výrobok na adresu: 
 
LTVD Solutions, s. r. o. 
Hodálova 3 
841 04  Bratislava 
tel: +421903720939 
 
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. 
 
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. 
 
Pri zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. 
 
O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 
   
 
12) Alternatívny spôsob riešenia sporov 
 
Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: shop@fujista.sk     
 
Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. 
 
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. 
 
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.  
 
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: 
 
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; 
 
- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. 
 
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online TU. 
 
Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. 
 
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. 
 
 
13) Štatút súťaže a akciové promo kampane 
 
 
  1. a) Spoločnosť LTVD Solutions, s. r. o. je ohlasovateľom súťaží, pričom podmienky jednotlivých súťaží budú riadne a včas (najneskôr v deň začatia súťaže) zverejnené prostredníctvom stránky fujista.skako aj prostredníctvom mailing listu. 
 
Ohlásená súťaž bude riadne označená, bude obsahovať podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do súťaže, trvaní súťaže, ako aj predmetnej výhre a jej čerpaní. 
 
Ohlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú súťaž, ako aj odmietnuť uznať nároku na výhru v prípade nesplnenia/nedodržania podmienok zo strany súťažiacich, ktoré vyplývajú zo štatútu súťaže zverejneného prostredníctvom médií uvedených vyššie. 
 
  1. b) Spoločnosť LTVD Solutions, s. r. o. je taktiež ohlasovateľom akciových promo-kampaní a ponúk, pričom podmienky jednotlivých akcií budú riadne a včas (najneskôr v deň začatia akciovej kampane) zverejnené prostredníctvom stránky fujista.skako aj prostredníctvom mailing listu.
 
Ohlásená akcia/akciová ponuka bude riadne označená, bude obsahovať podrobnosti o podmienkach uplatnenia nároku a trvaní akciovej kampane. 
 
Ohlasovateľ akcie/akciovej ponuky si vyhradzuje právo neuznať nárok uplatnenia v prípade nesplnenia/nedodržania podmienok zo strany kupujúcich, ktoré vyplývajú z podmienok zverejnených prostredníctvom médií uvedených vyššie. 
 
Súťaže a akciové promo kampane nezahŕňajú poskytovanie darov a iných foriem bezodplatného dodania. Tovary a služby, ktoré sú spotrebovávané pri špeciálnych marketingových akciách sú súčasťou predajnej ceny primárne zakúpeného tovaru/služby. 
 
 
14) Využívanie darčekových poukážok    
Darčekovú poukážku môžete využiť: Nákupom na našej internetovej stránke www.fujista.sk, kde vložíte kód poukážky do poznámky a nasledovne vám bude odpočítana hodnota poukážky od hodnoty objednávky. Použiť poukážku je možné iba ak je hodnota tovaru vyššia ako nominálna hodnota poukážky. Z poukážky nevydávame.